Vai a sottomenu e altri contenuti

Sportello Linguistico Sardo

S'Amministratzioni comunali de Biddobrana puru, comenti a atras de sa provìntzia de Aristanis e de Sardìnnia, at abertu su Servìtziu linguìsticu sardu. Sa faina est finantziada de sa Lei 15 de nadali 1999, n. 482, cun s'agiudu de su Dipartimentu po is Afàrius Regionalis de sa Presidèntzia de su Contzillu de is Ministrus, de su Servìtziu Lìngua e Cultura Sarda de sa Regioni Autònoma de Sardìnnia e de s'Ufìtziu de sa Limba e de sa Cultura Sarda de sa Provìntzia de Aristanis.

S'isportellu punnat a aderetzai su raportu isbièsciu intra de sa lìngua italiana (fueddada in is situatzionis de comunicatzioni formalis, ufitzialis) e sa lìngua sarda (chistionada po su prus in famìllia, cun is amigus e, comenti si siat, in is situatzionis de comunicatzioni non formalis e non ufitzialis), po chi fintzas is fueddadoris biddobranesus si ndi torrint a ponni meris in ònnia logu e in cali si siat iscuta de su bivi de ònnia dii e, prus che totu, po chi ndi sigant a assegurai s'imparu in famìllia, de mamma/babbu a fillu.

Ònnia lunis a mangianu, de is noioras a is duas, s'isportellu linguìsticu est a disponimentu de citadinus, maistus de iscola, professoris e istudiantis po cali si siat informatzioni, profundamentu, duda, crosidadi, bibliografia, sitografia asuba de sa lìngua sarda, po consulèntzias didàticas e po contzillus chi pertocant is arrègulas de iscritura de su sardu.
A prus de furriai cartellus, avisus e documentus in sardu, su Servìtziu at a contivigiai fintzas sa redatzioni de Novas biddobranesas, unu follu periòdicu de informatzioni istitutzionali de su Comunu de Biddobrana. Si podit iscarrigai de innoi, ma fait fintzas a dd'arriciri cun una e-mail: bastat a ddu pediri mandendi una punta de billetu eletrònicu a s'indiritzu linguasarda@comune.villaurbana.or.it, iscriendi su nòmini e su sangunau e ''bollu arriciri Novas biddobranesas''.


Novas Biddobranesas

N. 1 - 22 de freargiu de su 2010

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto